ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

« COSMOTE - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ RALLY ACROPOLIS 2022»

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (Λ. Κηφισίας αριθμ. 99), διοργανώνει πρόγραμμα με τον τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE – RALLY ACROPOLIS» (εφεξής «Πρόγραμμα») με σκοπό την ανάδειξη τριών (3) νικητών οι οποίοι θα συμμετέχουν ως συνοδηγοί/πλήρωμα σε ειδική διαδρομή και την διάθεση δεκαπέντε (15) διπλών  προσκλήσεων  για την παρακολούθηση της υπερειδικής διαδρομής του ΕKO ACROPOLIS RALLY 2022.

  Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Προγράμματος η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη  την μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AMUSE EVENT MANAGEMENT ΜΟΝ. Α.Ε.» (εφεξής «Συνεργάτης»).  Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου που διαχειρίζεται ο Συνεργάτης https://www.cosmoteacropolisrally.gr 

  Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής « Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών και της διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος.

  Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του FIBER μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα με δώρο για τους  νικητές της κλήρωσης την συμμετοχή τους ως πλήρωμα/συνοδηγοί σε ειδική διαδρομή και εισιτήρια για να παρακολουθήσουν την υπερειδική διαδρομή του  EKO ACROPOLIS RALLY 2022.

   

 2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 09:00:00 της Δευτέρας 25 Ιουλίου   2022, έως και τις 23:59:59 μ.μ της Κυριακής 14 Αυγούστου 2022 (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας συμμετοχής.

   

 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι συνδρομητές COSMOTE, (συνδρομητές σταθερού COSMOTE, συνδρομητές κινητού COSMOTE, συνδρομητές καρτοκινητού COSMOTE/What’s Up/FROG, συνδρομητές COSMOTE TV ή συνδρομητές όλων των παραπάνω) ή χρήστες της αντίστοιχης συνδρομής COSMOTE, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

  Σε περίπτωση που ο χρήστης της σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το συνδρομητή της σύνδεσης, για την παραλαβή του δώρου θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του συνδρομητή ότι δέχεται να παρασχεθεί το Δώρο στο χρήστη, αλλιώς θα ακυρώνεται. Εάν ο χρήστης της σύνδεσης είναι ανήλικος, θεωρείται ότι στο Πρόγραμμα συμμετέχει ο Συνδρομητής, ο οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να λάβει το Δώρο. Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι συνδρομητής ή/και χρήστης της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

  Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της COSMOTE, εν γένει των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ, και της εταιρείας ΑMUSE, οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, COSMOTE Corner, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι τους.

   

 4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει,

  α. να εισέλθει  στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://www.cosmoteacropolisrally.gr. Η είσοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου (“banners”) ή/και σχετικών αναρτήσεων (“posts”) που είναι αναρτημένα σε εμφανή σημεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram) της Διοργανώτριας Εταιρείας,  της κεντρικής ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας.

  β. να συμπληρώσει την σχετική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία είναι αναρτημένη στην ακόλουθη ιστοσελίδαhttps://www.cosmoteacropolisrally.gr και ειδικότερα να καταχωρήσει τα παρακάτω στοιχεία: (i) Όνομα, (ii) Επώνυμο, (iii) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), (iv) Αριθμό κινητού τηλεφώνου ή σταθερού τηλεφώνου και (v) διεύθυνση κατοικίας.

  γ. Να υποβάλλει την φόρμα πατώντας την σχετική ένδειξη “ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ”, που θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην σχετική φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενος θα απαντά σε πέντε (5) ερωτήσεις σχετικά με το Rally Acropolis και ανεξάρτητα από την επίδοσή του, θα  μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση για τα Δώρα, όπως αυτά αναλύονται στον όρο 8.

   

 5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και o Συνεργάτης δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών για τους άνω λόγους ακόμα κι αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον όρο 12 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος, χωρίς προειδοποίηση.

   

 6.  Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία επιλογής του Δώρου, ακόμα και στο στάδιο απονομής χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

   

 7.  Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος, θα διεξαχθεί την Τρίτη 16 Αυγούστου και ώρα 12:00μ.μ. μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης μεταξύ των εκπροσώπων των εταιριών και της συμβολαιογράφου Ουρανίας Πολίτη. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης ως άνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών (24) ανακοίνωσή τους στη ιστοσελίδα https://www.cosmoteacropolisrally.gr Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορά.

   

 8.  Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν πενήντα τρεις (53) νικητές και εξήντα (60) επιλαχόντες, οι οποίοι θα κερδίσουν  τα ακόλουθα  Δώρα (εφεξής τα «Δώρα»):

  Α) Οι πρώτοι  πενήντα (50) νικητές θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν την  υπερειδική διαδρομή του ΕΚO RALLY ACROPOLIS 2022 στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 στο γήπεδο ΟΑΚΑ (εφεξής «Δώρο 1»). Για το Δώρο 1 θα αναδειχθούν ακολούθως και πενήντα (50) επιλαχόντες.

  Β) Οι επόμενοι  τρεις (3) νικητές θα συνοδηγήσουν ως πλήρωμα με τον επαγγελματία οδηγό – Ράλλυ Gus Greensmith σε ειδική διαδρομή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 στην περιοχή Λουτρακίου (εφεξής «Δώρο 2»).  Για το Δώρο 2  θα αναδειχθούν ακολούθως και δέκα (10) επιλαχόντες.

  Γ) Για να είναι έγκυρη η αποδοχή όλων των Νικητών του Δώρου τους, θα πρέπει οι νικητές να έχουν τηρήσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον Covid-19 που θα ισχύουν τότε, και  επιπλέον,  σε κάθε περίπτωση,  να φέρουν μαζί τους κατά την είσοδό τους στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 στο γήπεδο ΟΑΚΑ καθώς και για την συμμετοχή τους ως συνοδηγοί του Gus Greensmith  στην ειδική διαδρομή στις 27/8, αρνητικό rapid test (όχι self-test) 48 ωρών. Το ίδιο ισχύει για όσους συμμετέχουν ως συνοδοί των νικητών της διπλής πρόσκλησης κατά την είσοδό τους στο ΟΑΚΑ.

  Δ) Ειδικότερα, για να είναι έγκυρη η αποδοχή του Νικητή του Δώρου 2, για λόγους ασφαλείας, ο επιβαίνων ως συνοδηγός στο όχημα την ημέρα της συνοδήγησης θα πρέπει : 

  Το ύψος  του να μην υπερβαίνει το 1,95 μ

  Το σώμα του καθήμενο να είναι εντός των προδιαγραφών καθίσματος συνοδηγού (σε mm) όπως απεικονίζονται στην ακόλουθη εικόνα, δεδομένου ότι  εάν  το σώμα του καθήμενο ξεπερνά  σε πλάτος τα 520mm, δεν  θα χωρά στο κάθισμα του συνοδηγού και επομένως δεν μπορεί να  διεξαχθεί η συνοδήγηση.

  Επίσης για να είναι έγκυρη η αποδοχή του Νικητή του Δώρου 2, θα πρέπει ο κάθε Νικητής να συμπληρώσει την ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ACROPOLIS RALLY» ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

  Ο Νικητής θα παραλάβει το Δώρο του, εντός χρονικού διαστήματος 3 ημερών από την ανάδειξή του, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που θα δηλώσει κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Συνεργάτη, η οποία και θα καταγραφεί. Κάθε Νικητής για την παράδοση του Δώρου του, θα υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να αντικατασταθεί ή να εξαργυρωθεί σε οποιαδήποτε τιμή.

 9. Διαδικασία Παράδοσης Δώρων

  Η επικοινωνία με τον νικητή, θα γίνει τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, ο Συνεργάτης εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την κλήρωση και την ανάδειξη του νικητή, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον νικητή για να τον ενημερώσει ότι έχει κερδίσει το Δώρο. Κατά την επικοινωνία αυτή ο νικητής θα ερωτηθεί (α) αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης και (β) αν αποδέχεται το Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα παραπάνω θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του (ή όποια επιπλέον θεωρούνται απαραίτητα) για την επιβεβαίωση του ως συνδρομητή της COSMOTE, καθώς και για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. Αν ο νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση, τότε το Δώρο του, θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Αν ο νικητής εντός μίας εργάσιμης ημέρας, δεν ανταποκριθεί, η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ, και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.

  Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που Νικητής αναδειχθεί χρήστης MSISDN εταιρικής σύνδεσης, το Δώρο θα αποδίδεται σε αυτόν, με την προϋπόθεση ότι θα είναι δηλωμένος ως χρήστης της MSISDN από το νομικό πρόσωπο – δικαιούχο κάτοχο της σύνδεσης και ότι θα προσκομίσει βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με την οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης του συγκεκριμένου τηλεφωνικού αριθμού MSISDN, αλλιώς η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.

  Σε περίπτωση που Νικητής αναδειχθεί χρήστης της συνδρομής COSMOTE θα υποχρεούται να προσκομίσει στην Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και στον Συνεργάτη, επιπροσθέτως των παραπάνω στοιχείων, την έγγραφη συναίνεση του συνδρομητή καθώς και τα στοιχεία του συνδρομητή, τα οποία θα πρέπει να είναι ίδια με τα καταχωρημένα στα αρχεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, με τη συναίνεση του οποίου συμμετείχε στο Πρόγραμμα, επικυρωμένη νομίμως, με την οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης της συγκεκριμένης συνδρομής, αλλιώς η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και δεν θα δικαιούται το Δώρο.

  Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων σε νικητή, σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή ή ο Νικητής δεν ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί πλημμελώς, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο, ή εάν ο Νικητής του Δώρου 2 δεν πληρεί τις προδιαγραφές του καθίσματος συνοδηγού και του μέγιστου επιτρεπτού ύψους  (γ) ο νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του Δώρου ή/και (δ) ο νικητής δεν αποδεχθεί και υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά την παράδοση αυτού και δεν προσκομίσει την απαιτούμενη βεβαίωση του συνδρομητή σε περίπτωση που είναι χρήστης της εν λόγω σύνδεσης (ε) λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία (στ) εάν δεν προσκομιστούν από τους νικητές  κατά την είσοδό τους στις 8 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο ΟΑΚΑ καθώς και για την συμμετοχή τους ως συνοδηγών του Gus Greensmith στην ειδική διαδρομή στις 27/8/2022, αρνητικό rapid test 48 ωρών, και εάν εν γένει δεν έχουν τηρήσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα για  τον Covid-19 που θα ισχύουν τότε και (ζ) εάν ο Νικητής του Δώρου 2 δεν προσκομίσει εγκαίρως την  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ACROPOLIS RALLY» ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του.   

  Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας και του Συνεργάτη της περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεσή του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και τη διανομή των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Συνεργατών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση και την υλοποίηση των των Δώρων για οποιονδήποτε λόγο, ούτε παρέχουν οιαδήποτε εγγύηση ή ασφάλεια.

  Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση του δώρου, όπως περιγράφεται στον ανωτέρω όρο 8, οι δε νικητές του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι των ως άνω εταιρειών, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. 

   

 10. Κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα, με την συμμετοχή του σε αυτό, παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση του στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου (συμπεριλαμβανόμενων των social media) καθώς και μέσω των ιστοσελίδων κλπ μέσων ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας και την εν γένει διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Πρόγραμμα γεγονότος ή/και εκδήλωσης με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης ή καταβολή αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα για χρονικό διάστημα [1 μήνα] από την ολοκλήρωση του Προγράμματος να προβεί: α) στην προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μέσω του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου ή και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής του Προγράμματος στο Internet, β) στην ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας και γ) στη λήψη οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, video) κατά την υλοποίηση του Προγράμματος και προβολή του υλικού αυτού (ως έχει ή με προσαρμογή, μοντάζ, κλπ) στα ανωτέρω υπό (α) μέσα. Επίσης, η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης θα δικαιούνται να κάνουν χρήση του άνω υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους καθώς και για την παρουσίαση σε κλαδικές διοργανώσεις και βραβεύσεις, χωρίς τοπικό και χρονικό περιορισμό. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα παροχή συναίνεσης για τα άνω, την εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) για τις συγκεκριμένες χρήσεις, χωρίς καμία απαίτηση, αξίωση κλπ κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών της.

  Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Α.Ε. (“COSMOTE”) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6177700 για την προωθητική ενέργεια

  Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, Email, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN). Εν συνεχεία, για την απόδοση του Δώρου απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα και Επώνυμο Κατόχου Συνδρομής, Διεύθυνση κατοικίας, Αρ. Δελτίου Ταυτότητας, Ημ/νια έκδοσης, Εκδούσα αρχή, Κωδικός Πληρωμής για την ταυτοποίηση της σύνδεσης, E-mail του Συμμετέχοντα (σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο). Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση της προωθητικής ενέργειας, τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους όρους της και την απόδοση των δώρων

  Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι (α) η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και στην κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή, (β) η τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ενημέρωση τους αναφορικά με το Δώρο (εφόσον ανακηρυχθούν Νικητής) και η αποστολή του Δώρου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και (γ) η υλοποίηση και διαφημιστική προβολή του Προγράμματος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την λήξη του Προγράμματος, τα στοιχεία αυτά, καθώς και η ηχογραφημένη κλήση θα καταστραφούν, σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ανάδειξη των Νικητών, χωρίς δυνατότητα επανάκτησης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο

  Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με την προωθητική ενέργεια, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

  Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

  Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

  Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ενημερωθείτε από το κείμενο Ενημέρωσης αναφορικά με την με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (Data Privacy Notice), όπως αυτή διατυπώνεται στο https://www.cosmoteacropolisrally.gr 

  Για την διοργάνωση και υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, η Διοργανώτρια Εταιρεία πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

  Η Διοργανώτρια Εταιρεία για τη διοργάνωση και υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας συνεργάζεται με:

  Α) Την εταιρεία με την επωνυμία «Amuse Event Management Mονοπρόσωπη Α.Ε.» με έδρα ως άνω και
  Τα δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν περιλαμβάνουν:
  Όνομα και επώνυμο συνδρομητή/χρήστη
  Όνομα χώρου φιλοξενίας ιστοσελίδας 
  ΑΜΚΑ 
  Email
  Τηλέφωνο
  Διεύθυνση κατοικίας
  Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
  Ημ/νια έκδοσης Εκδούσα αρχή

  Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

  Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.
  Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια.
  Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.
  Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.
  Ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
  Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

  Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2106177700, ή να στείλουν επιστολή στη διεύθυνση COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. , Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE—RALLY ACROPOLIS 2022» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.

  Η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια και  ο Συνεργάτης λαμβάνουν κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

  Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στοhttps://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/dataprivacypolicy.html

  Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης  δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο ή μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης . Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους της προωθητικής ενέργειας. Κατ’ εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της COSMOTE, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

  Η   Διοργανώτρια και  ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού ή χαθούν δεδομένα συμμετεχόντων.

  Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συμμετοχών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

 11. Οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.cosmoteacropolisrally.gr
 12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα www.cosmoteacropolisrally.gr  που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο  Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης  δεν υπέχουν ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος. 

  Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.cosmoteacropolisrally.gr καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

   

 13. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.