Όροι Χρήσης

Site : https://cosmoteacropolisrally.gr για τον διαγωνισμό RALLY ACROPOLIS

1. Eισαγωγή – Αντικείμενο του Website : H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AMUSE EVENT MANAGEMENT MΟΝ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «AMUSE», που εδρεύει στην Αθήνα, στην Δορυλαίου 18, με Α.Φ.Μ.: 998298693 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, (εφεξής καλούμενη «AMUSE» ή «Εταιρεία»), δημιούργησε και διαχειρίζεται τον παρόντα cosmoteacropolisrally.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), για την διενέργεια του Διαγωνισμού  RALLY ACROPOLIS που διεξάγει  η εταιρεία μας για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμ. 99, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») με έπαθλα :


α) δεκαπέντε (15) διπλές  προσκλήσεις  για την παρακολούθηση της εκκίνησης της υπερειδικής διαδρομής του ΕKO RALLY ACROPOLIS 2021,


β) τρεις (3) συμμετοχές συνοδηγών/πληρώματος σε ειδική διαδρομή με επαγγελματία Έλληνα οδηγό Ράλλυ,


Η χρήση του Ιστότοπου (site) διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.


Τυχόν ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του Ιστότοπου, που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από ανήλικους χρήστες. Η AMUSE δεν φέρει ευθύνη εάν, παρά τα παραπάνω, ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς.


Η AMUSE  δικαιούται να τροποποιήσει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.


Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα.2. Περιεχόμενο – Ευθύνη


Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Η AMUSE καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η περιήγηση στον Ιστότοπο να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη της ιστοσελίδας καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες.


Εντούτοις, η AMUSE δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Ιστότοπου. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του Ιστότοπου.3. Υποχρεώσεις Χρηστών


Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον Ιστότοπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, ανακοινώσεις και εν γένει όλα τα αναρτημένα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της AMUSE κατά περίπτωση και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, κατά παράβαση των παρόντων όρων. Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστότοπου, συμμορφούμενοι στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του ιστοτόπου https://cosmoteacropolisrally.gr  για:

-Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

-Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),

ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό)

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων

-Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου cosmoteacropolisrally.gr, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρείας ή τρίτων.

– Nα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της AMUSE

– Nα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την AMUSE.

– Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της AMUSE.

– Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.

– Να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chat, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.

– Να μη συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του Ιστότοπου οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την  AMUSE ή/και την COSMOTE για κάθε τυχόν ζημία τους από την χρήση αυτή. Η μη ενάσκηση από την AMUSE των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματα αυτά.4. Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του Δικτύου


Η AMUSE δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες και καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του. Ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.


H χρήση του  ιστοτόπου https://cosmoteacropolisrally.gr  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του ιστοτόπου cosmoteacropolisrally.gr  συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί και ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών και  της  AMUSE.


Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των χρηστών προερχομένη από τη χρήση του Ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.


Αν και η AMUSE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου cosmoteacropolisrally.gr από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.


Η AMUSE δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.5. Προσωπικά Δεδομένα


Για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Διατήρησης περιεχομένου του χρήστη ισχύει η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  RALLY ACROPOLIS» όπως αυτή είναι αναρτημένη και διατυπώνεται σε αυτό τον σύνδεσμο http:///www.cosmoteacropolisrally.gr  (link). Η χρήση των υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον παρόντα ιστότοπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του επισκέπτη/χρήστη με την πιο πάνω «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  RALLY ACROPOLIS»


Η AMUSE δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τον Ιστότοπο, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.


Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που τυχόν διενεργούνται στον Ιστότοπο καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την AMUSE, η οποία, μαζί με την ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ εταιρεία  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών, τα πορίσματα των οποίων αποτελούν ιδιοκτησία τους.6. Πολιτική Cookies


Ο Ιστότοπος μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies στον παρακάτω σύνδεσμο cosmoteacropolisrally.gr 7. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία


Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.8. Eπικοινωνία


Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τον Ιστότοπο πληροφορία που δημιουργεί πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο email cosmoteacropolisrally@gmail.com